Status
fundacji OPP

STATUT
FUNDACJI KUŹNIA NADZIEI

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja działa pod nazwą ” Fundacja Kuźnia Nadziei „zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jolantę Marię Wojciechowską zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Zielińską, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Libelta 1/3, w dniu 07.07.2015r oraz aktem notarialnym o zmianie oświadczenia o ustanowieniu fundacji sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu , ul. Libelta 1/3, przez Agnieszkę Zielińską-Richter w dniu 27.07.2015 r Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2.Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
3.Nadzór nad działalnością sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Poznań.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może otwierać filie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuł „Kowal Nadziei „ i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc społeczna dzieciom, rodzinom i innym osobom będącym w trudnej sytuacji oraz pomoc w wyrównywaniu ich szans życiowych.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 6. Ochrona środowiska, sport i kultura fizyczna oraz turystyka.
 7. Organizacja i promocja wolontariatu.
 8. Działalność i współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji.
 9. Organizowanie akcji humanitarnych i zbiórek pieniężnych dla osób poszkodowanych klęskami żywiołowymi w kraju i za granicą.
 10. Pomoc finansowa w tworzeniu godnych warunków mieszkaniowych.

Zasady działania fundacji:

 1. Działalność fundacji mieszcząca się w zakresie działalności pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków fundacji.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwaną przez Fundację przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
 3. Zabrania się:
  1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. b) przekazywania majątku fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. c) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

  Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 5. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
  1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z
  2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z
  3. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 86.90.Z
  4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E
  5. Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A
  6. Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z
  7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
  8. Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
  9. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z
  10. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z
 6. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
  1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. PKD 88.10.Z
  2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 88.99.Z
  3. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 86.90.Z
  4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E
  5. Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A
  6. Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z
  7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
  8. Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
  9. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z
  10. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób będących w trudnej sytuacji, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej.
 3. Pomoc rzeczową i finansową dotyczącą sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, lekarstw i środków medycznych, opieki pielęgniarskiej i pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczych oraz fizjoterapii na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji.
 4. Prowadzenie, organizowanie i finansowanie rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii.
 5. W ramach pomocy charytatywnej organizowanie zbiórek pieniężnych w tym organizowanie festynów, bali charytatywnych i innych imprez publicznych.
 6. Pozyskiwanie sponsorów, współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, placówkami opiekuńczymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji .
 7. Propagowanie wolontariatu.
 8. Promocja turystyki ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie imprez rekreacyjno – turystycznych, koncertów i innych imprez artystycznych.
 10. Realizacja wspólnych projektów, udzielanie wsparcia
 11. finansowego lub rzeczowego organizacji mających działalność zbieżną z celami Fundacji.
 12. Współpraca z osobami fizycznymi popierającymi cele fundacji.

§ 8

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd, a Fundator sprawuje nadzór.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych.

Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową.

Zakres działalności gospodarczej:

a) pozostała działalność wydawnicza ( PKD – 58.19.Z ),

b) pozostałe drukowanie ( PKD – 18.12.Z ),

c) przetwarzanie danych ( PKD – 63.11.Z ),

d) działalność agencji reklamowych ( PKD – 73.11.Z ),

e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez internet ( PKD – 47.91.Z),

f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
( PKD – 47.99.Z ) ,

g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wydzierżawionymi (PKD – 68.20.Z ).

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.200 zł (dwa tysiące dwieście złotych ) w tym na cele statutowe 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych ) i 1.000 zł (jeden tysiąc złotych ) na cele działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby i zgodnie ze Statutem.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
 5. Dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Odsetek bankowych i lokat bankowych.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według swobodnego uznania jej zarządu.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Organy Fundacji.

§ 12

 1. Fundator
 2. Zarząd Fundacji
 3. Komisja Rewizyjna.

Fundator

§ 13

 1. Fundator posiada uprawnienia nadzorcze i kontrolne Fundacji.
 2. W przypadku śmierci fundatora Zarząd musi składać się z 3 członków, gdyby ta liczba była mniejsza to Zarząd musi dokoptować brakującego członka Zarządu.
 3. Do zadań Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
  2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  6. nadzór finansowy i majątkowy nad działalnością Fundacji,
  7. Fundator może dokonywać zmian Statutu Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na okres nieokreślony.
 2. Fundator powołuje Prezesa Zarządu oraz członków. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych Prezes Zarządu wyznacza Pełnomocnika Fundatora. Prezes Zarządu może odwołać i powołać nowego Pełnomocnika, wymaga to jednak zgody całego Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. może dokonywać zmian statutu Fundacji, jednak zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
  7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, jednak połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu muszą spełniać warunek, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna

§ 15

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji i zatwierdzania corocznych sprawozdań finansowych i z działalności. Komisja może być również organem doradczym.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. Pierwszą Komisję Fundacji powołuje Fundator.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący oraz kieruje jej pracami. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą być obecni członkowie Zarządu i Fundator.
 3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej jest bezterminowe.
 4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:
  1. śmierci,
  2. złożenia rezygnacji,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych lub sądowego pozbawienia praw publicznych,
  4. odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić na wniosek Członków Komisji.
   Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Członka Komisji Rewizyjnej odwołują pozostali Członkowie jednogłośnie.
  5. nowego Członka Komisji Rewizyjnej powołują pozostali Członkowie jednogłośnie.
 5. Powołanie i odwołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Zarząd Fundacji nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata, a o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na którym odbywa się głosowanie nad odwołaniem lub powołaniem, zostali skutecznie powiadomieni wszyscy Członkowie Komisji, nie później aniżeli 14 dni przed posiedzeniem.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Sposób Reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo każdy członek Zarządu. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz w sprawach majątkowych powyżej 10000 zł wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 17

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu, a w przypadku jego śmierci Zarząd Fundacji.

§ 18

Statut sporządzono w 5- ciu jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy jednolity tekst Statutu „Fundacji Kuźnia Nadziei” potwierdzam jako Fundator.

Jolanta Maria Wojciechowska

Poznań 03.02.2020r

Przewiń do góry